I. Polityka prywatności wraz z polityką cookies.

1.Administratorem Państwa danych osobowych jest Alzar Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 00-898 przy Al. Solidarności 129/131 lok 195, NIP: 5272905568, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000823565, zwana dalej Administratorem.
2.U Administratora powołany został Inspektor Ochrony Danych odpowiedzialny za bezpieczeństwo Państwa danych osobowych. Niniejszym wskazujemy jego dane kontaktowe: adres e-mail: iod@gumfree.pl, adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Alzar Group sp. z o.o., Al. Solidarności 129/131 lok. 195, 00-898 Warszawa.
3.Państwa dane osobowe są wyłącznie zbierane i przetwarzane w związku z Państwa aktywnością w serwisie www.petadopcje.pl. Wszelkie dane osobowe (np. adres e-mail, imię i nazwisko oraz numer telefonu komórkowego) podawane są przez Państwo dobrowolnie w celu uzyskania dostępu do oferowanych za jego pośrednictwem Serwisu usług i towarów. Dodatkowo, jeśli Użytkownik wyrazi zgodę, dane gromadzone są w plikach cookies oraz zapisywane w ustawieniach przeglądarki (o polityce i plikach cookies szerzej poniżej). Ponadto mogą być przetwarzane dane karty płatniczej (w sytuacji, gdy Użytkownik jest zainteresowany zakupem płatnych usług określonych w Regulaminie).
4.Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu podjęcia działań przed zawarciem ewentualnej umowy kupna towarów lub usług u Administratora lub też w celu powiązania ze sobą Użytkowników (klientów) Serwisu www.petadopcje.pl przez Administratora – celem zawarcia przez tych Użytkowników umowy pomiędzy nimi (w szczególności umowy sprzedaży), a w szczególności w celu świadczenia usług drogą elektroniczną (rejestracji Konta Użytkownika w Serwisie, publikacji Ogłoszenia w Serwisie, kontaktu pomiędzy Użytkownikami Serwisu), dokonywania płatności w ramach funkcjonowania Serwisu oraz wystawiania dokumentów księgowych, kontaktu z Administratorem (w tym w celu rozpatrywania reklamacji), monitorowania aktywności, prowadzenia działań marketingowych i reklamowych (celem dostosowywania ofert i reklam).
5.Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych jest także niezbędne dla celów wynikających z odrębnych przepisów prawa w tym m.in. celów podatkowych i rachunkowych czy też w celu przeciwdziałania oszustwom, wyłudzeniom, nadużyciom i łamaniu regulaminu, a także celach statystycznych i archiwizacji oraz rozwiązywania sporów.
6.Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy, którzy w związku z powierzonymi zadaniami mają dostęp do danych osobowych związanych z zapytaniami ofertowymi i do procedowania zamówień towarów i usług zamówionych u Administratora lub do procedowania zamówień pomiędzy Użytkownikami Serwisu.
7.Dane osobowe będą powierzone do przetwarzania osobie trzeciej (procesorowi), tj. firmie świadczącej Administratorowi usługi księgowości, rachunkowe i podatkowe w zakresie niezbędnym dla rozliczenia ewentualnej transakcji handlowej z Państwem i ciążących na Administratorze obowiązków prawno-podatkowych.
8.Przedmiotowe dane będą także udostępnianie osobom trzecim w sytuacjach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa w zakresie obowiązku ujawnienia danych, np. na rzecz organów ścigania (np. Policji, Prokuraturze) czy też Urzędom Celnym i Skarbowym, etc.
9.Zebrane dane osobowe przechowywane będą przez czas trwania rozmów handlowych o produkcie lub usłudze oraz ewentualnie przez czas niezbędny do realizacji wzajemnie zawartej umowy sprzedaży-zakupu usługi, a także przez czas niezbędny do rozliczenia tejże umowy. Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe w celach bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom, wyłudzeniom, a także do celów statystycznych i analitycznych oraz przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego, tj. przez okres do 10 lat od zakończenia obowiązywania umowy.
10.Osoba, której dane przetwarza Administrator ma prawo do żądania: dostępu do danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania i uzupełniania danych w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości lub nieaktualności), usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Skutkiem żądania usunięcia danych osobowych lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie będzie konieczność zakończenia współpracy z momentem złożenia takiego żądania gdyż przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji wzajemnej umowy.
11.Państwa dane osobowe mogą podlegać przetwarzaniu w formie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu. Dane osobowe mogą być zatem przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie w celu dopasowania zawartości strony do osobistych preferencji i zainteresowań. Zautomatyzowane przetwarzanie ani profilowanie nie będzie wywoływać żadnych skutków prawnych ani w istotny sposób wpływać na Państwa sytuację.
12.Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
13.Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
czas nadejścia zapytania,
czas wysłania odpowiedzi,
nazwę stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
informacje o przeglądarce Użytkownika,
Informacje o adresie IP.
14.Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony oraz są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
15.W przypadku stwierdzenia naruszeń w procesie przetwarzania danych, osoba której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego powołanego do działania na terytorium Rzeczpospolitej Polski (UODO). W tym celu należy kontaktować się z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
16.W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, w celu realizacji swoich praw czy też uzyskania jakichkolwiek informacji można się kontaktować pod wskazane dane kontaktowe: iod@petadopcje.pl, adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Alzar Group sp. z o.o., Al. Solidarności 129/131 lok. 195, 00-898 Warszawa.

II. Obsługiwane przeglądarki

1.Celem poprawnego działania Serwisu w tym Konta Użytkownik powinien korzystać z następujących wersji przeglądarek internetowych lub ich zaktualizowanej wersji:
Internet Explorer;
Chrome;
Edge;
Firefox;
Opera;
Safari (iOS);

III. Własność intelektualna

Wszelkie materiały i treści udostępnianie Użytkownikom na stronie www.petadopcje.pl są chronione prawem autorskim, prawem własności przemysłowej, a także innymi przepisami prawa. Prawa te przynależą Administratorowi lub podmiotom, z którymi Administrator zawarł odpowiednie umowy lub Użytkownikom Serwisu. Jeśli wyraźnie nie wskazano inaczej, Administrator niniejszym zezwala Użytkownikowi na przeglądanie strony www.petadopcje.pl i drukowanie lub zapisywanie pliku z materiałami umieszczonymi na stronie wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego bez powiązania z jakąkolwiek działalnością gospodarczą lub zawodową, pod warunkiem jednak, że Użytkownik nie usunie lub nie zmieni w wydrukach lub plikach informacji o prawach autorskich i innych prawach, ani w jakikolwiek sposób nie zmieni żadnych innych adnotacji umieszczonych przez Administratora lub inny uprawniony podmiot. Zabrania się w całości czy też we fragmentach kopiowania, fotokopiowania, powielania, wyświetlania lub przekazywania, zamieszczania w Internecie – bez względu na formę i sposób – treści i materiałów umieszczonych na stronie www.petadopcje.pl. Użytkownicy zobowiązują się w żaden sposób i na żadnym nośniku nie dokonywać żadnych zmian, nie rozpowszechniać oraz nie upowszechniać, nie sprzedawać, nie dystrybuować, nie przesyłać, nie udostępniać w systemach i w systemach informatycznych oraz teleinformatycznych żadnych treści i materiałów zawartych na stronie www.petadopcje.pl oraz materiałów i treści po zachowaniu ich do osobistego użytku. Sprawy nie uregulowane w niniejszej części objęte są odpowiednimi przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631, z późniejszymi zmianami). W odniesieniu do wszystkich prawnie chronionych i stanowiących wyłączną własność Administratora lub innych osób lub firm, znaków towarowych umieszczonych w Serwisie Użytkownik nie może w żaden sposób z nich korzystać i prezentować znaków towarowych bez uzyskania pisemnej zgody ich właściciela.

Jeżeli Użytkownik uważa, iż na Stronie dostępne są jakiekolwiek materiały naruszające prawa własności intelektualnej, prosimy o niezwłoczne zgłoszenie tej sprawy listownie na adres Administratora lub e-mailem wskazanym na www.petadopcje.pl. Wszystkie zgłoszone przypadki rzekomego naruszenia zostaną pilnie zbadane.

IV. Polityka Cookies

1.Serwis korzysta z plików cookies, które nie gromadzą danych osobowych. Informacja o korzystaniu z plików cookies jest umieszczona na stronie głównej www.petadopcje.pl (okienko „pop up” z informacją pojawia się na środku ekranu) po wejściu na stronę przez Użytkownika. Poniżej znajdują się najważniejsze informacje dot. plików cookies. Więcej informacji znajduje się na stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl/.
2.Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3.Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
4.Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
5.W ramach Serwisu stosowane są w szczególności dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6.Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera zakładka pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7.Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8.Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Administrator zastrzega, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
9.Pliki cookie są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika.
10.Zgoda może zostać wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację ustawień oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu wykorzystywanym przez Użytkownika, w szczególności przeglądarki internetowej, której Użytkownik używa do przeglądania Serwisu.
11.Użytkownik może w dowolnym momencie cofnąć lub zmienić zakres wyrażonej wcześniej zgody na wykorzystywanie w naszym Serwisie plików cookie oraz zdecydować o ich usunięciu.
a.Internet Explorer
b.Chrome
c.Safari
d.Firefox
e.Opera
f.Android
g.Safari (iOS)
h.Windows Phone

V. Odpowiedzialność i obowiązki stron

1.Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu oraz świadczonych w nim Usług zgodnie z Regulaminem oraz w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, nie zakłócający prawidłowej pracy infrastruktury informatycznej i technicznej Serwisu oraz współpracujących z nim partnerów i kooperantów.
2.Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
a.Skutki związane z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu oraz świadczonych w nim Usług, w szczególności za naruszenia praw autorskich i dóbr osób trzecich.
b.Skutki związane z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu bądź jego działaniami niezgodnymi z Regulaminem lub przepisami prawa, w szczególności dotyczy to odpowiedzialności karnej, cywilnej i administracyjnej.
c.Skutki wykorzystania informacji dostępnych w Serwisie.
d.Szkody wynikające z trudności z dostępem do danych lub z utraty danych, awarii sprzętu lub oprogramowania, uszkodzenia lub zniszczenia danych bądź infrastruktury informatycznej lub technicznej przez osoby trzecie, a także za skutki zaprzestania świadczenia Usług.
e.Niemożność korzystania lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu niezależne i niezawinione przez Administratora, w szczególności za trudności spowodowane przez podmioty i osoby trzecie (np. świadczące usługi hostingowe). Administrator zastrzega sobie prawo do przerwy w dostępnie do Serwisu lub Usług, np. z przyczyn technicznych.
f.Ewentualny brak możliwości dostępu do Serwisu wynikający np. z ograniczeń technicznych sprzętu Użytkownika.
g.Szkody majątkowe i niemajątkowe spowodowane przez niezależne, nieumyślne i niezawinione przez Administratora przyczyny, w szczególności przez siłę wyższą.
3.Administrator zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych, które mogą powodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu lub czasowe uniemożliwienie korzystania z Serwisu.
4.Zabronione są wszelkie czynności, które wprost nie są dozwolone przez Regulamin lub przepisy prawa, a w szczególności które destabilizowałyby pracę Serwisu, utrudniałyby dostęp do Serwisu lub korzystania z niego. Zabronione jest podejmowanie innych działań na szkodę Administratora lub Użytkowników lub zagrażających ich prawom lub interesom.